Säännöt

Luoteis-Lopen Loma-asukkaat ry / säännöt

Kevätkokouksessa 19.5.2012 hyväksytyt uudet säännöt / patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyntä syksyllä 2013.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Luoteis-Lopen Loma-asukkaat ja sen kotipaikka on Loppi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoitus on Luoteis-Lopen järvialueen loma-asukkaiden yhdistäminen valvomaan yleisiä ja yhteisiä oikeuksia ja etuja, jotka liittyvät kiinteistöihin, kunnallistekniikkaan, tiestöön, ympäristörauhaan ja luonnonsuojeluun.

Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää ja kehittää yhteistyötä Luoteis-Lopen kylien kanssa.

Tarkoituksen toteuttamiseen yhdistys pyrkii alueellisesti organisoidulla ympäristöseurannalla, yhteydenpidolla Lopen ja Hämeen päättäjiin ja ympäristövastaaviin, juridisella konsultaatiolla, tiedonvälityksellä sekä tapaamisilla ja talkootoiminnalla.

Yhdistys osallistuu Luoteis-Loppea koskevaan suunnitteluun, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja. Yhdistys toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan, järjestää:

 • arpajaisia, rahankeräyksiä ja retkiä.
 • ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia
 •  harjoittaa julkaisutoimintaa tai sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka valittomästi liittyy säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen
  omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta omaisuutta
 • harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvä henkilö, jolla on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys, säätiö sekä muu oikeuskelpoinen yhteisö.

Kannattajajäsenellä on kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eronsa merkittäväksi pöytäkirjaan yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä ja sen päämääriä.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä 4 – 8 jäsentä. Jäseniä valittaessa pyritään siihen, että hallitus mahdollisimman kattavasti edustaa eri järvien pienalueita. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahden vuoden toimintakaudeksi, jäsenet vuodeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut mahdollisesti tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, ovat läsnä.

Hallitus voi tarvittaessa perustaa avukseen työryhmiä ja toimikuntia.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen vuosikokouksen.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhti - toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
 9. Valitaan hallituksen muut jäsenet
 10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti helmikuun loppuun mennessä, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautettavaksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.